ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO MOOI GEMAAKT
Download de Algemene Voorwaarden in pdf-formaat

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Studio Mooi Gemaakt. Studio Mooi Gemaakt heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Studio Mooi Gemaakt zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen Studio Mooi Gemaakt en de klant komt als volgt tot stand:

  • De klant plaatst een bestelling via de webwinkel.
  • Indien het product voorradig is, krijgt de klant per e-mail de orderbevestiging, inclusief eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot dat de betaling bij Studio Mooi Gemaakt binnen is, door de klant ‘gereserveerd’.
  • Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar Studio Mooi Gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkend.

2.2 Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de klant Studio Mooi Gemaakt hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden in de door Studio Mooi Gemaakt aan de klant verstuurde orderbevestiging dienen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging door de klant aan Studio Mooi Gemaakt te worden gemeld.

Levering, prijzen en transport
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in het afrekenproces en op de orderbevestiging vermeld. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Indien meer dan één artikel wordt besteld dan worden de verzendkosten volgens een gewogen methode verrekend en in de orderbevestiging aangegeven.

3.2 De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de klant pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Studio Mooi Gemaakt de betaling ontvangt.

3.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Studio Mooi Gemaakt. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Studio Mooi Gemaakt verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.

3.4 Het is Studio Mooi Gemaakt toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. De verkoper brengt de koper onverwijld op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

Betalingsvoorwaarden
4.1 De klant betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het ordernummer en het gekochte artikel of via de iDeal-mogelijkheid. De betaling dient binnen 14 dagen na orderdatum op rekening van Studio Mooi Gemaakt binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.

Levertijden
5.1 De door Studio Mooi Gemaakt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra Studio Mooi Gemaakt de betaling van de klant heeft ontvangen.

Zichttermijn
6.1 De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Studio Mooi Gemaakt te ontbinden binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling. De klant dient Studio Mooi Gemaakt hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan Studio Mooi Gemaakt, ongebruikt, onbeschadigd en compleet te retourneren. Het totaalbedrag van de artikelen wordt door Studio Mooi Gemaakt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.

6.2 Studio Mooi Gemaakt behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.

Garanties en klachten
7.1 Bij levering dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur.

7.2 Binnen 10 dagen na ontvangst van de producten – en bij uiterlijke gebreken onverwijld- dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan Studio Mooi Gemaakt zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar te maken.

7.3 Onverminderd het vorige lid, is de koper verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen.

7.4 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na goedkeuring door Studio Mooi Gemaakt, waarbij Studio Mooi Gemaakt het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

7.5 Klachten kunnen gericht worden aan: Studio Mooi Gemaakt, Kreeftenheide 83, 5853 AJ Siebengewald, 0031 (0)646316950 of studio-mooigemaakt@outlook.com.

Recht van intellectueel eigendom
8.1 Studio Mooi Gemaakt heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.

8.2 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Studio Mooi Gemaakt gebruik te maken van de in 8.1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

Aansprakelijkheid
9.1 Studio Mooi Gemaakt voorziet de klant in duidelijke gebruiksinstructies in de vorm van teksten op de website / webwinkel en eventuele meegeleverde gebruikshandleiding / online handleidingen. Studio Mooi Gemaakt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade resulterend uit onjuist gebruik van de artikelen.

Privacy
10.1 De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Studio Mooi Gemaakt in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten (indien de klant hiervoor gekozen heeft), fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Studio Mooi Gemaakt
Kreeftenheide 83
5853 AJ Siebengewald

studio-mooigemaakt@outlook.com
www.studio-mooigemaakt.nl

IBAN: NL90 RABO 0305267426
KVK: 12033719
BTWnr: NL166448655B01